Ohjelmamuutosesityksiä


Tässä ovat Vihreiden poliittiseen ohjelmaan puoluekokouksessa 22.-23.5.2010 Turussa tekemäni muutosehdotukset ja niiden kohtalo käsittelyssä.
Työryhmän esitys ensin (HYLätään; HYVäksytään; hyväksytään MUUtettuna; ÄÄNestetään) – sitten mahdollisen äänestyksen tulos (HYLätty; HYVäksytty). Muutosesityksistä äänestettiin vain jos työryhmä niin määräsi tai jos salissa vaadittiin äänestystä, muutoin työryhmän tuomio jäi voimaan.

Ohjelmaluonnos ja kaikki noin tuhat muutosesitystä sisältävä lista ovat imuroitavissa pdf-muodossa täältä, kohdasta ”Kokousasiakirjat”.

6-7 MUUTOS (HYL – HYL)

Otsikko ”Vihreä laatuyhteiskunta on ekologinen työn ja hyvinvoinnin yhteiskunta” muutettakoon muotoon ”Vihreä yhteiskunta on ympäristö- ja ihmisystävällinen”.

Perusteluni (ekologia on luonnontieteen ala, ei yhteiskuntamalli) ei siis uponnut, vaan kokous halusi pitää kiinni puppusanamuotoilusta. Myös toinen otsikkoehdotus ”Vihreä hyvinvointivaltio on ekologinen ja onnellinen” hävisi äänestyksessä.

8-17 POISTO (HYL)

Mielestäni tässä on turhaa toistoa.

22 LISÄYS (ÄÄN – HYL)
Hyvä yhteiskunta perustuu demokratian periaatteille, perus- ja ihmisoikeuksille ja päätöksenteon läpinäkyvyydelle. Suomeen on perustettava perustuslakituomioistuin.

Lakien perustuslainmukaisuuden juridista valvontaa ei sitten kai pidetty tarpeellisena.

22 LISÄYS (HYL)
Perustuslain mukaan kansanedustajan on äänestettävä vain omantuntonsa perusteella, ei puoluejohdon käskyjen mukaisesti. Tämän on toteuduttava myös käytännössä.

Hylkyyn meni tämäkin, vaikka Vihreissä ei perinteisesti ole noudatettu ns. ryhmäkuria kuten monissa muissa puolueissa.

24 MUUTOS (HYL)
Lause ”…nykyistä terveemmät ja pitkäikäisemmät ihmiset kokevat voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä” muutettakoon muotoon ”…nykyistä terveemmät ihmiset voivat vaikuttaa omaan elämäänsä.”

(Perusteluni: Ihmiset ovat jo riittävän pitkäikäisiä. Vaikutusvallan on oltava todellista, ei kuviteltua.) Toinen, lähes samansisältöinen muutosesitys ”nykyistä terveemmät ja onnellisemmat ihmiset voivat vaikuttaa omaan elämäänsä” vaadittiin äänestykseen, mutta sekin hävisi.

34 LISÄYS (HYL)
Haluamme enemmän aikaa, vähemmän roinaa.

Hyvä perinteinen slogan sai väistyä hiekkalaatikoiden ja nurmikoiden tieltä.

35-36 POISTO (HYL)

Työryhmä halusi säilyttää puppusana-korulauseen ”Haluamme antaa elollisille olennoille paremmat mahdollisuudet … toteuttaa omia mahdollisuuksiaan”.

60 MUUTOS (HYL)
Lause ”Energian käyttöä on tehostettava tuntuvasti” muutettakoon muotoon ”Energian kulutusta on vähennettävä tuntuvasti.”

Konkreettisempi muotoilu meni taas hylkyyn, vaikka muutkin olivat esittäneet samaa muutosta.

72 LISÄYS (HYV)
Ydinenergian vastuulaki on saatettava voimaan. Rakennuttajan korvausvastuuta ydinvoimalaonnettomuuden varalta ei saa rajoittaa, vaan rakennuttajan on korvattava vahingot täysimääräisesti. Tämä nostaisi vakuutusten ja sitä kautta sähkön hinnan todellisia kustannuksia vastaavalle tasolle, eikä niitä jätettäisi veronmaksajien ja tulevien sukupolvien niskoille

Tämä oli ehkä tärkein läpimenneistä esityksistäni.

123 MUUTOS (HYL)
Kaavoitusta, yhdyskuntasuunnittelua ja liikennettä koskevat rivit 355-385 siirrettäköön tähän.

124 MUUTOS (HYL)
Otsikko ”Rakastamme elämää: tavoitteena jokaisen hyvinvointi” muutettakoon muotoon ”Tavoitteena tasa-arvo ja hyvinvointi”.

172-177 POISTO (HYL)

Mielestäni sukupuolikiintiöt eivät edistä tasa-arvoa, mutta jäin tässäkin vähemmistöön.

179 POISTO (HYL)
Lause ”Vanhemmuuden kustannukset on jaettava kaikkien työnantajien kesken.” pois.

(Perustelu: Niitä ei pidä maksattaa työnantajilla vaan esim. yhteisöverolla; esitys tästä riville 419)

189-202 MUUTOS (HYL)
Kappaleet
”Sateenkaariperheiden ei-synnyttäville vanhemmille on säädettävä automaattinen oikeus isyyslomaa ja -rahaa vastaavaan synnytyslomaan lapsen syntymän välittömään yhteyteen. Biologisten vanhempien lisäksi myös sosiaalisen vanhemman asema on tunnustettava lainsäädännössä, jotta lapsella on oikeus kahteen elättäjään ja omiin merkitseviin läheissuhteisiinsa myös perhetilanteen muuttuessa.
Yksinhuoltajat ja etävanhemmat tarvitsevat erityistä huomiota ja taloudellista tukea osakseen.
Perheitä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Yhteiskuntaa ja sen järjestelmiä rakennettaessa on lähdettävä siitä, että on muitakin elämänmuotoja kuin vain normina pidetty ydinperhe. Samaa sukupuolta olevilla pareilla pitää olla mahdollisuus avioliittoon ja täydet adoptio-oikeudet. Suomeen tarvitaan sukupuolineutraali avioliittolaki. Kasvava määrä ihmisiä on valinnut yksinelämisen, ja ihmiset elävät yhdessä monin muinkin tavoin kuin pariskuntina ja perheinä.
Yhteiskuntamme täytyy tuntua jokaisesta ihmisestä omalta, valitusta elämäntavasta riippumatta.”

muutettakoon seuraavaan muotoon:

”Perheitä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Yhteiskuntaa ja sen järjestelmiä rakennettaessa on lähdettävä siitä, että on muitakin elämänmuotoja kuin vain normina pidetty ydinperhe.

Suomeen tarvitaan sukupuolineutraali avioliittolaki. Samaa sukupuolta olevilla aviopareilla ja rekisteröidyillä pareilla pitää olla täydet adoptio-oikeudet. Biologisten vanhempien lisäksi myös sosiaalisen vanhemman asema on tunnustettava lainsäädännössä, jotta lapsella on oikeus kahteen elättäjään ja omiin merkitseviin läheissuhteisiinsa myös perhetilanteen muuttuessa.

Ihmisillä on myös oltava oikeus elää yhdessä ilman avioliittoon kuuluvia juridisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Avopareja ei saa pakkonaittaa.

(Perustelu: Sateenkaariperheitä tulee koskea samat säännöt kuin heteroperheitäkin, mutta pelkän yhdessä asumisen perusteella ei pidä antaa mitään virallista asemaa toisen aikuisen, lasten tai omaisuuden suhteen, vaan ainoastaan niille pareille jotka ovat halunneet virallistaa suhteensa avioitumalla tai rekisteröitymällä.)

Tästä asiasta hämmästyttävän moni tuntuu olevan eri mieltä. Avoliiton tai parisuhteen automaattinen virallinen tunnustaminenhan tarkoittaisi, että epävirallinen yhteiselämä tulisi laittomaksi. Ihmisillä ei olisi oikeutta itse sopia yhteiselämänsä säännöistä, vaan valtion olisi tehtävä se heidän puolestaan. HALOO?

212 POISTO (HYL)
Lause ” – silloinkin, kun on itse erilainen” pois.

213-215 MUUTOS (HYL)
Lause ”Katsomuksien tasa-arvoa on kunnioitettava” (riviltä 215) väliotsikoksi.

[Rivillä 214 ollut lause ”Koulujen uskonnonopetuksen pitää olla luonteeltaan yleissivistävää eikä uskonnonharjoitusta” muutettiin muotoon ”Koulujen uskonnonopetus on korvattava kaikille yhteisellä katsomusaineella” ja sen perään lisättiin ”Uskonnon harjoittaminen ei myöskään kuulu päiväkotiin.” — vrt. esitykseni riville 487]

215-218 MUUTOS (HYL – HYL)
Virkkeet ”Maailmankatsomuksen ja uskonnon vapautta on puolustettava ja valtion tulee kohdella kaikkia uskonnollisia yhteisöjä tasaveroisesti. Yrityksille pitää antaa oikeus korvamerkitä kirkolle menevä yhteisöveron osuus mille tahansa uskonnolliselle yhteisölle tai valtion kehitysapubudjettiin.”

muutettakoon muotoon
”Maailmankatsomuksen ja uskonnon vapautta on puolustettava. Valtion tulee kohdella kaikkia järjestöjä tasapuolisesti. Uskonnollisten yhteisöjen julkisoikeudellinen asema on poistettava ja erityisesti kahden kirkkokunnan osuus yhteisöverosta on poistettava.

Vaadin esitystäni äänestykseen, mutta se hävisi. Tähän kohtaan esitetyistä useista muutoksista kuitenkin hyväksyttiin samansuuntainen mutta lievempi muotoilu: ”Maailmankatsomuksen ja uskonnon vapautta on puolustettava ja valtion tulee kohdella kaikkia uskonnollisia yhteisöjä tasaveroisesti. Kirkon varojen kerääminen yhteisöveron avulla tulee lopettaa ja kirkon lakisääteiset tehtävät tulee sirtää valtion ja kuntien hoidettaviksi.” Tosin tästä saivarreltiin, että myöskö kristillinen kasvatus ja sakramentit, mutta tietenkin tarkoitetaan sen tyyppisiä tehtäviä kuin hautausmaiden ja kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpitoa.

219 LISÄYS (HYL)
Uskonrauhan häirintäpykälä on poistettava rikoslaista. Uskontoja, jumalia ja muita pyhiä asioita pitää saada arvostella ja pilkatakin samoin kuin poliittisia aatteitakin; muilta osin pykälän tarkoittama häiriökäyttäytyminen on jo kielletty julkisrauhan rikkomisena.

273-276 POISTO (HYL)

278-284 MUUTOS (HYL)
Kappale
”Julkisten palveluiden tuottaminen on taitolaji. Päätökset palveluiden tuottamisesta itse, tai ostamisesta ulkopuolelta, täytyy tehdä harkiten ja parasta mahdollista lopputulosta tavoitellen. Vastuuta palveluiden laadusta ei voi ulkoistaa. Yritys ei ole automaattisesti dynaamisempi, tehokkaampi, laadukkaampi, luovempi ja halvempi kuin kunta tai kansalaisjärjestö. Palvelut kannattaa ostaa ulkopuolelta silloin kun se on perusteltua, mutta ensisijaisesti on keksittävä keinot tuottaa julkisia palveluita tehokkaasti ja tarvittaessa uusin tavoin. Julkisiin palveluihin tarvitaan tehoa laadusta tinkimättä.”

muutettakoon muotoon

Köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa.
Kuntien ja sairaanhoitopiirien on yleensä pitkällä aikavälillä kannattavinta tuottaa julkiset palvelut itse. Harkittaessa ostopalveluja on otettava huomioon myös välilliset kustannukset. Ympäristö- ja työvoimapoliittiset näkökohdat on voitava asettaa hankintakriteeriksi, ei pelkkää lyhytnäköistä ”säästöä”.

Muiden esityksestä kappaleesta sentään poistettiin tyhjiä korulauseita ja se muuttui muotoon
”Vastuuta palveluiden laadusta ei voi ulkoistaa. Palvelut kannattaa ostaa ulkopuolelta silloin kun se on perusteltua, mutta ensisijaisesti on keksittävä keinot tuottaa julkisia palveluita tehokkaasti ja tarvittaessa uusin tavoin.”

288 MUUTOS (HYL)
Lause ”Lääkäri on kallis mikrotukihenkilö” korvataan tekstillä ”Lääkärien ja sairaanhoitajien työaikaa ei saa kulua byrokratiaan potilaiden hoidon kustannuksella. Terveyskeskuksiin on palkattava lisää sihteerejä ja muuta apuhenkilökuntaa.”

(Perustelu: Ongelma on, että lääkärin aika kuluu sihteerintöihin, ei mikrotukihenkilön töihin.) Käsittämätön lause sai kuitenkin jäädä.

294-297 MUUTOS (HYL)
Virkkeet
”Julkisella sektorilla tarvitaan parempaa johtamista, mahdollisuuksia uralla etenemiseen ja oman työn sisällölliseen kehittämiseen. Työn pitää myös joustaa elämäntilanteen mukaan. Tämä parantaa tuottavuutta, samalla kun osaavaa työvoimaa on helpompi rekrytoida mielekkäisiin oloihin jos työyhteisö voi hyvin.”

korvataan seuraavilla:
Työntekijöitä on palkattava riittävästi, jotta sairaus- ja vanhemmuuspoissaolot eivät aiheuta ylityötaakkaa muille. Osaavaa työvoimaa on helpompi rekrytoida mielekkäisiin oloihin, jos työyhteisö voi hyvin.”

(Perustelu: Työn ei pidä ”joustaa” ihmisten elämäntilanteiden mukaan, jos se tarkoittaisi, että työt jäävät tekemättä tai jonkun muun tehtäväksi ilman lisäresursseja. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla tästä kärsisivät potilaat ja työyhteisö.) Taaskaan ei hyväksytty konkreettista toimintaehdotusta, vaan pitäydyttiin korulauseissa.

299-303 POISTO (HYL)
Koko kappale viimeistä lausetta lukuunottamatta pois.

(Perustelu: Vuosia ei tarvita eikä haluta enempää, niitä on tarpeeksi. Perusterveydenhuolto ja erojen kaventaminen eivät voi olla keskeisempiä ja ensisijaisempia kuin vaikkapa tehokas syöpähoito.)

318-323 MUUTOS (HYL)
Kappale
”Yhteiskuntamme vanhimmat jäsenet tarvitsevat laadukasta hoitoa ja tukea. Kotona asumista kannattaa suosia niin kauan kuin se on mielekästä. Omaishoito ja kotipalvelut tulevat myös edullisemmaksi kuin vanhusten sijoittaminen vanhainkoteihin tai hoitolaitoksiin. Omaishoitajille on taattava tukea, mahdollisuus vapaapäiviin ja koulutukseen. Ikäihmisten ja heidän lastensa asettumista samalle paikkakunnalle on edistettävä. Myös vanhusten on saatava valita asuinpaikkansa ja päivärytminsä. Pariskuntien on saatava asua yhdessä.”

muutettakoon muotoon
”Yhteiskuntamme vanhimmat jäsenet tarvitsevat hyvää hoitoa ja tukea. Vanhuksille tulee tarjota kotipalveluja ja tarvittaessa laitoshoitoa kohtuuhintaan. Omaishoitajille on taattava tukea, mahdollisuus vapaapäiviin ja koulutukseen. Pariskuntien on saatava asua yhdessä vanhanakin.” (HYL)

(Perustelu: Omaishoidon halpuus ei saa olla syy olla tarjoamatta myös laitoshoitoa. Jos vanhukset saavat muuttaa hoidettavaksi eri kuntaan kuin johon ovat maksaneet veroja, niin kuntien ja valtion maksuosuuksia pitää muuttaa radikaalisti.) Tuohon sentään lisättiin vaatimus, että vanhainkotipaikkojakin on oltava riittävästi.

325-331 POISTO (HYL)

333-339 MUUTOS (HYL)
Perusopetusta koskeva kappale siirretään sivistyslukuun esim. riville 487.

337-339 MUUTOS (HYL)
Lause
”Myös jollakin alalla poikkeuksellisen lahjakkaiden oppilaiden täytyy voida opiskella lähikoulussaan siten, että tavanomaista syvällisempää ja nopeammin etenevää ohjausta on saatavilla.”
muutetaan muotoon
”Jollakin alalla poikkeuksellisen lahjakkaiden oppilaiden täytyy saada tavanomaista syvällisempää ja nopeammin etenevää ohjausta.”

(Perustelu: Käytännössä ei voi järjestää huippuopetusta jokaiselle syrjäkylälle. Kunhan sitä olisi edes isommissa kaupungeissa.)

341-347 POISTO (HYL)

(Perustelu: Päivähoito on hyvää nykyäänkin ja erilaisia päivähoito- ja kotihoitotukia on jo tarjolla. Mitä vielä pitää vaatia lisää? Millä rahoilla?)

354 LISÄYS (HYL)
Otsikko: Yhdyskuntarakenne on avain vihreään elämään

354 MUUTOS (HYL)
Siirretään muutettuna riveiltä 361-362: ”Kaavoituksessa lyhytnäköiset aluepoliittiset ja taloudelliset edut eivät saa kävellä ympäristönäkökohtien yli.”

354-385 MUUTOS (HYL)
Siirretään luvun Operaatio Maa loppuun, riville 123.

Nämä otsikointi- ja jaotteluesitysteni järjestelmälliset hylkäykset olivat kummallisia. Onko työryhmän enemmistö tosiaan sitä mieltä, että kaavoitusasiat kuuluvat ”rakastamme elämää”-teemaan?

360-362 MUUTOS (HYL)
Poistetaan kaksi ensimmäistä lausetta ja muutetaan kolmas muotoon ”Kaavoituksessa lyhytnäköiset aluepoliittiset ja taloudelliset edut eivät saa kävellä ympäristönäkökohtien yli.” Siirretään riville 354.

(”Kaikkien” palvelu ei ole realistista. Ympäristönäkökohtien pitää olla vihreän kaavoituksen lähtökohta, siksi luvun alkuun.)

385 LISÄYS (MUU) Uusia moottoriteitä ei tarvita.

(Alkuperäinen esitykseni: Uusia moottori- ja valtateitä ei tarvita.)

385 LISÄYS (HYL)
Saastuttaminen on tehtävä kalliiksi korottamalla polttoaineveroa sekä henkilöautoilla että raskaalla liikenteellä.

386-387 MUUTOS (HYL)
Otsikko ”Vihreä laatuyhteiskunta tarjoaa kestävää kasvua, työtä ja hyvinvointia” muutettakoon muotoon ”Työ ja yrittäminen ovat hyvinvoinnin perusta”

”Kestävä kasvu” on ristiriitainen käsite; se sentään muutettiin ”kestäväksi taloudeksi”, mitä se sitten tarkoittaneekaan.

415-417 POISTO (HYV)
Lauseet ”Suomesta puuttuu kansainvälisessä vertailussa satoja tuhansia kotimaiseen kysyntään perustuvia työpaikkoja. Laatuyhteiskunnassa on lähipalveluita ja pienempikin taajama kykenee elättämään ravintoloitsijan.” poistettakoon.

(Perustelu: Ei selvää ehdotusta/vaatimusta)

419 LISÄYS (HYL)
Ihmisten työllistämisestä ei pidä rangaista. Vanhemmuuden ja sairaslomien kustannuksia ei siksi pidä maksattaa työnantajilla, vaan ne on katettava veroin, joita yritykset maksavat voitoistaan.

(Perustelu: Näin ne kohdistuvat myös sellaisiin yrityksiin, joilla ei ole ihmistyövoimaa.)

465 LISÄYS (HYV)
Kuntien, valtion ja muiden julkishallinnollisten yhteisöjen hankinnoissa on otettava ensisijaiseksi kriteeriksi tuotteiden ekologinen ja eettinen kestävyys ottaen huomioon valmistus, kuljetus ja käyttö. Epäeettisesti tuotettujen hyödykkeiden kaupan valvontaa tulee tehostaa.


479 MUUTOS (HYL)
Lause ”Sivistys ja korkea osaaminen ovat Suomelle tulevaisuudenturva.” pääotsikoksi.

487 MUUTOS (HYL)
Teksti riveiltä 333-339 siirretään tähän.

487 LISÄYS (HYL – HYL)
Vieraiden kielten opetusta on monipuolistettava. Toisen kotimaisen kielen opiskelu on tehtävä valinnaiseksi.

Itse en jaksanut äänestyttää läheskään kaikkia hylättyjä esityksiäni, mutta ilokseni Saara vaati tätä JyVin aloitteen mukaista lisäystäni äänestykseen. Jäimme kuitenkin vähemmistöön.

487 LISÄYS (HYL)
Tunnustuksellinen ”oman” uskonnon opetus on lopetettava kaikissa julkisissa kouluissa. Oppilaiden erottelu ryhmiin vanhempiensa uskonnon perusteella on lopetettava. Sen sijaan kaikille on opetettava elämänkatsomusoppia, jossa käsitellään arvokysymyksiä sekä tutustutaan erilaisiin uskontoihin ja muihin aatteisiin.

Kuitenkin riville 214 maailmankatsomusten yhdenvertaisuuden yhteyteen hyväksyttiin samansuuntainen muutos ja lisäys.

488-491 POISTO (HYL)

(Perustelu: Perustutkimuksen rahoitus mainittiin jo aiemmin. Vihreiden ei pidä matkia kokoomusta korostaen elinkeinoelämän tarpeita eikä keskustapuoluetta korostaen aluepolitiikkaa. On ristiriitaista vaatia ammattikorkeakouluja joka alueelle ja samalla vähentää maakunnista korkeakouluja.)

492 LISÄYS (HYL)
Koulutuspolitiikan lähtökohtana tulee olla jatkuva elinikäinen oppiminen ja osaamisen kartuttaminen. Yhteiskunnan koulutustarpeita ei voi ennustaa vuosikymmenien päähän, vaan tarvitaan ihmisiä jotka osaavat itsenäisesti hankkia tietoja ja taitoja.

499-502 MUUTOS (HYL)
Kappale lyhennetään muotoon
”Toisen asteen opiskelupaikka pitää taata jokaiselle nuorelle. Opinto-ohjauksen resursseja on lisättävä kaikilla opetusasteilla.”

519-521 MUUTOS (HYV)
Lause ”Esimerkiksi suoja-aikaa määrittävää lainsäädäntöä pitää kehittää monipuolisemmaksi ja joustavammaksi: eri teostyypit ja käyttötavat tarvitsevat erilaisia suoja-aikoja.” muutettakoon muotoon

”Suoja-aikoja on kohtuullistettava ja yhdenmukaistettava.”

521 LISÄYS (HYV)
Suoja-aika on sidottava teoksen syntyhetkeen eikä tekijöiden kuolemaan.

521 LISÄYS (HYL)
Immateriaalioikeusasioihin tulee vaikuttaa kansainvälisesti, erityisesti EU-tasolla. ACTA-hanke, jossa demokraattinen päätöksenteko on korvattu salaisilla sopimuksilla, tulee keskeyttää tai ainakin rajata alkuperäiseen tarkoitukseensa eli fyysisen tuotepiratismin torjumiseen.

521 LISÄYS (HYL)
Lainvalmistelussa on kuultava paljon nykyistä enemmän kansalaisten, kirjastojen, koulujen ja tiedeyhteisön edustajia eikä vain välikäsiä. Kansalaiset ovat yhä enemmän myös sisällöntuottajia.

537 LISÄYS (HYL)
Lasten turruttaminen tekniseen valvontaan jo koulussa on lopetettava.
Lasten kasvatusta ei saa ulkoistaa teknisten estojärjestelmien myyjille.

544 LISÄYS (MUU)
Koulujen, kirjastojen, virastojen yms. tietojärjestelmissä on sitouduttava avoimiin standardeihin ja avoimiin rajapintoihin.

Alkuperäinen lisäysesitykseni oli:
Koulujen, kirjastojen, virastojen yms. tietojärjestelmissä on sitouduttava
avoimiin standardeihin ja avoimiin rajapintoihin. Julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa on otettava hankintakriteeriksi ohjelmistojen
lähdekoodiin pääsy, jolloin mahdollisen jatkokehitystyön voi kilpailuttaa
erikseen ja eri järjestelmät voi rakentaa yhteensopiviksi. Tämä synnyttää paikallista yritystoimintaa ja työpaikkoja, vapauttaa vaarallisesta riippuvuudesta muutamasta lähes monopoliasemassa olevasta yrityksestä sekä vahvistaa paikallista taloutta.

544 LISÄYS (HYL)
Sähköiset äänestysjärjestelmähankkeet on haudattava.
Kun nykyisen lippuäänestyksenkin tulokset saadaan parissa tunnissa, nopeus on huono perustelu kalliille ja epävarmalle hankkeelle. Sähköäänestys vaarantaa vakavasti vaalisalaisuuden ja koko vaalijärjestelmän uskottavuuden sekä on lisäksi rahan tuhlausta. Nettiäänestykseen liittyy lisäksi muitakin riskejä, kuten haittaohjelmat ja äänestäjien painostus.

544 LISÄYS (HYL)
Sähköisiä palveluja on kehitettävä julkisuuslain toteutumiseksi käytännössä. Julkiset asiakirjat on saatava pyydettäessä ilman venkoilua.

544 LISÄYS (HYL)
Nettiäkään ei saa sensuroida.
Laittoman aineiston poistamiseksi netistä ja rikollisten saattamiseksi vastuuseen hallituksen on tuettava kansainvälistä poliisiyhteistyötä. Sivustojen peittely näkyviltä ja valvontavastuun sälyttäminen nettioperaattoreille vain helpottaa rikollista toimintaa.

544 LISÄYS (HYL)
Urkintalait nurin.
Viranomaisten ei pidä kohdella kansalaisia potentiaalisina rikollisina ja säilöä tietoa heidän nettiselailuistaan, puheluistaan ja sijainneistaan. Hallituksen on toimittava EU:n teletallennusdirektiivin kumoamiseksi.

544 LISÄYS (HYL – HYL)
Mielipiteet ja tiedot eivät ole rikoksia.
Kansanryhmää vastaan kiihottamisen, laittoman uhkauksen ja kunnianloukkauksen tulee toki olla kiellettyjä, mutta kaikki ”vihapuhe” tai epäasiallinen käytös ei ole sitä – ei myöskään netissä. Sananvapaus koskee myös ja erityisesti kiistanalaisia näkemyksiä. Rasismin ja ennakkoluulojen torjunnassa avoin keskustelu auttaa, sensuuri ei.

Mieleni teki äänestyttää näistä kaikista sananvapaus- ja yksityisyydensuoja-esityksistäni, mutta äänestytin vain tämän mielipiderikos-esityksen. Sekin hävittiin.

548-549 POISTO (HYL)
Lauseet ”Lasten luokkayhteiskunta on vihdoin purettava. Myös työelämän on joustettava elämäntilanteiden mukaan.” poistettakoon.

(Perustelu: Mikä ihmeen luokkayhteiskunta? Joustolause toistuu ohjelmassa useassakin kohtaa. Työnantajilla ei pidä maksattaa ihmisten elämäntilanteita, se vain heikentää työllisyyttä pitkällä aikavälillä.)

561-564 POISTO (HYL)

(Perustelu: Tästä ei tule selväksi, miten jatko-opiskelijoiden asemaa pitäisi muuttaa nykytilanteeseen verrattuna. Heidäthän jo rinnastetaan eri ryhmiin.)

587-588 POISTO (HYV)
Lause ”Suurin osa yksinyrittäjistä on naisia, joiden sosiaaliturva on heikko.” poistettakoon.

(Perustelu: Mitä sitten? Jos pienyrittäjien sosiaaliturvaa halutaan parantaa, niin sitä sitten parannetaan sukupuolesta riippumatta.) Samaa lausetta esitti poistettavaksi pari muutakin kokousedustajaa.

600 LISÄYS (MUU)
Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden oikeusturvaa on parannettava.

Alkuperäinen esitykseni:
Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden oikeusturvaa on parannettava. Esimerkiksi vakituisen opettajan ei pidä voida tulla virkavapaalta töihin kesäkuukausiksi, jolloin lukuvuoden töissä ollut sijainen joutuu työttömksi ilman kesälomaa. Opettajien palkkauksessa on palattava vanhaan käytäntöön, jossa palkkaa ei makseta kesäloma-ajalta ja kuukausipalkka on vastaavasti korkeampi.

Työryhmä hyväksyi siis esitykseni ensimmäisen lauseen, mutta joku nousi salissa vaatimaan koko esitykseni äänestämistä. Jäimme vähemmistöön.

589 LISÄYS (HYL)
Työnantajia on kannustettava tarjoamaan nykyistä enemmän osa-aikatyötä keventämällä työnantajamaksuja. Tämä edistäisi työllisyyttä, työssä jaksamista sekä työn, perheen ja vapaa-ajan yhteensovittamista.

621-625 POISTO (HYL)

(Perustelu: Veroprogressio on jo voimassa. Sitä ei voi loputtomiin jyrkentää.)

627-630 MUUTOS (HYL)
Lyhennetään kappale muotoon ”Tuloerojen tasaaminen vaatii pääomatuloverojen kiristämistä”.

(Perustelu: Pääomatuloistahan maksetaan nyt jo veroja, ja niiden saajat ovat yleensä maksaneet paljon tuloverojakin.)

635-638 POISTO (HYL)

(Perustelu: Ellei osata tässä ohjelmassa sanoa, mikä on järkevää ja mikä ei, on turha vaatia vain ”miettimään tarkasti”. Ns. ”asumistuloa” ei pidä verottaa.)

639-640 POISTO (HYL)
”, ja autoverot on porrastettava jyrkemmin niiden tuottamien päästöjen mukaan.”

(Perustelu: Vastahan noin tehtiin.)

645 POISTO (HYL)
Lause
”Alle tuhannen euron kuukausitulot pitää saada kokonaan verovapaiksi.” pois.

(Perustelu: Epärealistinen vaatimus, lisäksi ristiriidassa perustulouudistuksen kanssa.)

680 LISÄYS (MUU)

Maailman väestönkasvun hidastaminen on välttämätöntä ekosysteemien kestokyvylle. Kehitysyhteistyön tärkeä osa onkin tehokkaiden ehkäisykeinojen ja valistuksen jakaminen sekä tyttöjen ja naisten koulutus.

Alkuperäinen lisäysesitykseni:

Maailman väkiluvun vähentäminen on välttämätöntä ekosysteemien kestokyvylle. Kehitysyhteistyön tärkeä osa onkin tehokkaiden ehkäisykeinojen ja valistuksen jakaminen sekä tyttöjen ja naisten koulutus.

Muutosta perusteltiin sillä, ettei työryhmä keksinyt ”humaania tapaa” vähentää väkilukua. Minusta syntyvyyden vähentäminen kuolleisuutta pienemmäksi, jota esitin, ei ole mitenkään epähumaania. Pelkkä kasvun hidastaminen ei riitä. Väkiluku vähenee joka tapauksessa tavalla tai toisella, kun kasvun rajat tulevat vastaan.

724-727 MUUTOS (HYL)
Kappale muotoon
”Kriisialueilla Suomen on tuettava neuvotteluratkaisujen etsimistä ja asetettava neuvotteluprosessin käynnistyminen operaation jatkamisen tavoitteeksi. Hallituksia on painostettava sitoutumaan edes perustavimpiin ihmisoikeusperiaatteisiin.”

(Perustelu: Ei ole tarpeen mainita Afganistania erikseen)

Tags:

Comments are closed.